Keywords_tag بیمارستان
News/ نصب و تجهیز دستگاه MRI در سراب                            
      نماینده مردم سراب درمجلس از نصب و تجهیز دستگاه MRI در بیمارستان این شهر خبر داد.
2019 Wednesday 15 May