Date : 2020 Thursday 19 Nov
Code 20

زمان ثبت نام دانشجویان شاهد و ایثارگر در سامانه نقل و انتقالی

زمان جدید ثبت نام دانشجویان شاهد و ایثارگر ورودی 99 در سامانه انتقالی اعلام شد.
براساس اطلاعیه اداره کل امور شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، زمان جدید ثبت نام "نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر" ورودی سال 99 در روزهای 8 تا 12 آذرماه 99 می باشد. دسترسی به سامانه نقل و انتقال از طریق آدرس https://shahedtransmission.behdasht.gov.ir امکان پذیر است و متقاضیان صرفا در زمان تعیین شده می توانند به این سامانه وارد شوند.