Sarab University of Medical Sciences
Sarab University of Medical Sciences

Last News 

All News of Faculty

News Archive

ایجاد بخش شیمی درمانی و مراقبت‌های ویژه کودکان در بیمارستان سراب

سراب- رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراب گفت: بخش شیمی درمانی و مراقبت های ویژه کودکان در بیمارستان سرا
19/11/2018
Visits:20

آگهی واگذاری پخت و توزیع غذای دانشجویی

متقاضیان با مراجعه به واحد امور قراردادهای دانشکده علوم پزشکی فرم قیمت و شرایط را دریافت کنند
15/09/2018
Visits:74

آگهی واگذاری پخت و توزیع غذای دانشجویی

متقاضیان با مراجعه به واحد امور قراردادهای دانشکده علوم پزشکی فرم قیمت و شرایط را دریافت کنند
15/09/2018
Visits:70